Wyniki finansowe

Na dzień 31.12.2017 r. nasze konta zamknęliśmy skumulowanym wynikiem finansowym 128.695 zł. Wynik, jak każdego roku został przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji w kolejnych latach.

Przychód Fundacji wyniósł 2,725.761 zł, co stanowiło wzrost o 5,4 % w stosunku do 2016 r. Równocześnie nastąpił wzrost kosztów, które wyniosły 2,597.066 zł, co stanowiło wzrost o 16,9 %. Wzrost kosztów wynika m.in. z poszerzenia zakresu działań, większego zatrudnienia, wyższych kosztów administracyjnych (wzrost minimalnej płacy) oraz wzrostu kosztów eksploatacyjnych (energia, ogrzewanie, woda i inne media).

Koszty administracyjne przy obsłudze projektów to średnio 15 %, są to przede wszystkim koszty eksploatacyjne oraz wynagrodzenia pracowników administracyjnych.

Liczba stałych pracowników w 2017 wyniosła 25 osób (18 kobiet i 7 mężczyzn), w tym 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 76 osób świadczyło usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wpływy z 1% podatku w 2017 r. wyniosły 78.718 zł. To o 12,92 % więcej niż w 2016 r. Przychody pochodzące od podatników są bardzo ważne, ponieważ umożliwiają sfinansowanie udziału własnego w projektach – to warunek konieczny, aby uzyskać dotacje ze źródeł zewnętrznych. Każdy z projektów rozliczamy na osobnych kontach i rachunkach.

Sprawozdania roczne publikujemy na stronie www.pozytek.gov.pl oraz na stronie BIP: www.podajdalej.nowybip.pl

W 2017 r. rozpoczęliśmy wdrażanie strategii fundraisingowej Fundacji. Jesteśmy na etapie testowania narzędzi, a wszystko po to, by zdywersyfikować źródła finansowania i realizować misję Fundacji w warunkach stabilnej sytuacji finansowej.

Fundacja PODAJ DALEJ jak każdy podmiot narażona jest na ryzyka. Pojawiające się ryzyka zawsze uważnie analizujemy i staramy się przekuwać w szanse i wykorzystywać do rozwoju organizacji. Szybko identyfikujemy szanse i zagrożenia. Podejmujemy działania wyprzedzające, aby utrzymać ciągłość pracy, stabilną sytuację finansową i zdolność do realizacji celów (m.in. zastępstwa podczas nieobecności pracowników, obieg informacji umożliwiający przejęcie projektu do realizacji w wybranym momencie, np. dłuższej nieobecności, finansowanie działalności ze środków własnych w razie opóźnień w przekazywaniu transz dotacji). Prowadzimy dialog z interesariuszami, co pozwala na osiąganie coraz lepszych efektów.

<< poprzedni  –  następny >>

DOSTĘPNOŚĆ