Indeks GRI

numer wskaźnikaWSKAŹNIKI PROFILOWELink do treści/ komentarz
STRATEGIA I ANALIZA
G4-1Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategiiList Prezeski Zarządu
PROFIL ORGANIZACYJNY
G4-3Nazwa organizacjiList Prezeski Zarządu
G4-4Obszary działalnościKim jesteśmy
G4-5Lokalizacja siedziby głównej organizacjiKim jesteśmy
G4-6Liczba krajów, w których działa organizacjaKim jesteśmy
G4-7Forma własności i struktura prawna organizacjiKim jesteśmy
G4-8Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentówKim jesteśmy
G4-9Skala działalności organizacjiKim jesteśmy
G4-10Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płećDobra praca 
G4-11Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej liczbie pracowników)Fundacja nie ma umów zbiorowych
G4-12Opis łańcucha dostawWskaźnik nie ma zastosowania
G4-13Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własnościW raportowanym okresie nie zaszły znaczące zmiany
G4-14Zarządzanie ryzykiem w organizacjiWyniki finansowe
G4-15Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizacjęZasady i inicjatywy zewnętrzne popierane przez Fundację PODAJ DALEJ 
G4-16Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowychFundacja nie jest członkiem stowarzyszeń branżowych
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC
G4-17Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym
Fundacja PODAJ DALEJ
G4-18Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic istotności aspektuDialog z interesariuszami
G4-19Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści raportuDialog z interesariuszami
G4-20Określenie dla każdego aspektu jego zakresu dla organizacjiDialog z interesariuszami
G4-21Dla każdego materialnego aspektu, określenie zakresu aspektu na zewnątrz organizacjiBrak istotnych aspektów w raportowanym okresie
G4-22Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/ okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)Brak korekt
G4-23Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu i zasięguDialog z interesariuszami
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4-24Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizacjęDialog z interesariuszami
G4-25Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszyDialog z interesariuszami
G4-26Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy oraz wskazanie czy miało miejsce specjalne zaangażowanie w procesie przygotowywania raportuDialog z interesariuszami
G4-27Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanieDialog z interesariuszami
PROFIL RAPORTU
G4-28Okres raportowaniaProfil raportu
G4-29Data publikacji ostatniego raportuCzerwiec 2017 r.
G4-30Cykl raportowaniaProfil raportu
G4-31Osoba kontaktowaProfil raportu
G4-32Indeks treści GRIIndeks GRI
G4-33Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportuProfil raportu
ETYKA I INTEGRALNOŚĆ
G4-56Wartości, zasady, standardy i normy zachowań organizacji takie jak kodeks zachowań lub kodeks etykiZasady i inicjatywy zewnętrzne popierane przez Fundację PODAJ DALEJ 
PRAWA CZŁOWIEKA
G4-HR2Całkowita ilość godzin poświęcona na szkolenie z procedur i aspektów poświęconych prawom osób niepełnosprawnychDobra praca

<< poprzedni  –  następny >>

DOSTĘPNOŚĆ