Indeks GRI

numer wskaźnika WSKAŹNIKI PROFILOWE Link do treści/ komentarz
STRATEGIA I ANALIZA
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategii List Prezeski Zarządu
PROFIL ORGANIZACYJNY
G4-3 Nazwa organizacji List Prezeski Zarządu
G4-4 Obszary działalności Kim jesteśmy
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Kim jesteśmy
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja Kim jesteśmy
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji Kim jesteśmy
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów Kim jesteśmy
G4-9 Skala działalności organizacji Kim jesteśmy
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć Dobra praca 
G4-11 Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej liczbie pracowników) Fundacja nie ma umów zbiorowych
G4-12 Opis łańcucha dostaw Wskaźnik nie ma zastosowania
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności W raportowanym okresie nie zaszły znaczące zmiany
G4-14 Zarządzanie ryzykiem w organizacji Wyniki finansowe
G4-15 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację Zasady i inicjatywy zewnętrzne popierane przez Fundację PODAJ DALEJ 
G4-16 Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych Fundacja nie jest członkiem stowarzyszeń branżowych
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC
G4-17 Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym
Fundacja PODAJ DALEJ
G4-18 Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic istotności aspektu Dialog z interesariuszami
G4-19 Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści raportu Dialog z interesariuszami
G4-20 Określenie dla każdego aspektu jego zakresu dla organizacji Dialog z interesariuszami
G4-21 Dla każdego materialnego aspektu, określenie zakresu aspektu na zewnątrz organizacji Brak istotnych aspektów w raportowanym okresie
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/ okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Brak korekt
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu i zasięgu Dialog z interesariuszami
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Dialog z interesariuszami
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy Dialog z interesariuszami
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy oraz wskazanie czy miało miejsce specjalne zaangażowanie w procesie przygotowywania raportu Dialog z interesariuszami
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie Dialog z interesariuszami
PROFIL RAPORTU
G4-28 Okres raportowania Profil raportu
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu Czerwiec 2017 r.
G4-30 Cykl raportowania Profil raportu
G4-31 Osoba kontaktowa Profil raportu
G4-32 Indeks treści GRI Indeks GRI
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Profil raportu
ETYKA I INTEGRALNOŚĆ
G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy zachowań organizacji takie jak kodeks zachowań lub kodeks etyki Zasady i inicjatywy zewnętrzne popierane przez Fundację PODAJ DALEJ 
PRAWA CZŁOWIEKA
G4-HR2 Całkowita ilość godzin poświęcona na szkolenie z procedur i aspektów poświęconych prawom osób niepełnosprawnych Dobra praca

<< poprzedni  –  następny >>